هزينه ثبت نام
هزینه ثبت نام تلفن همراه دایمی (بدون گوشي) 2880000 ‎‎‎‎ریال و هزینه ثبت نام تلفن همراه اعتباری (بدون گوشي) 340000 ‎‎‎‎ریال می باشد
هزينه مكالمه با تلفن همراه
الف- نرخ يك دقيقه مكالمه شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس.
شرح تعداد پالس در يك دقيقه نرخ يك دقيقه مكالمه به ريال
(با پالس 75/44 ريال)
 از ساعت 8 صبح تا 21 10 5/447
 از ساعت 21 تا 8 صبح 8 358
 روزهاي جمعه و تعطيل رسمي 8 358
ب- نرخ يك دقيقه مكالمه بين شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس از هر نقطه با ساير نقاط كشور.
شرح تعداد پالس در يك دقيقه نرخ يك دقيقه مكالمه به ريال
(با پالس 75/44 ريال)
 از ساعت 8 صبح تا 21 17 769
 از ساعت 21 تا 8 صبح 12 536
 روزهاي جمعه و تعطيل رسمي 12 536
ج- تعرفه جابجايي براي مشتركين تلفن همراه داخل كشور:
;محل ثبت نامي مشترك، به عنوان مبدأ مخابراتي مشترك منظور و اگر مشترك از مبدأ خارج شده و به شهر ديگري برود، پس از هر بار تماس به ازاي هر دقيقه مكالمه، مبلغي معادل دو پالس مكالمه تلفن همراه، علاوه بر تعرفه‌هاي معمول، براي وي محاسبه مي‌گردد.
تعرفه مكالمات بين المللي
تعرفه مكالمات بين‌الملل تلفن همراه مانند تلفن ثابت محاسبه مي‌شود. ليكن به هر يك دقيقه مكالمه، هزينه يك دقيقه مكالمه تلفن همراه شهري نيز اضافه مي‌گردد.

( بازگشت )