ذخيره شماره تماس گيرنده

سرويس ذخيره شماره تماس گيرنده (Who Called):
اين سرويس شما را قادر مي سازد تا بدانيد در زماني كه در دسترس نبوده ايد، چه كساني با شما تماس گرفته اند. چنانچه تلفن همراهتان خاموش بوده يا خارج از محدوده پوشش شبكه باشد، كسي كه با شما تماس مي گيرد، به يك سرويس پيام گير هدايت مي شود كه در آنجا شماره اين شخص ذخيره مي شود. هنگامي كه تلفن همراهتان مجدداً در دسترس قرار گيرد، ليستي از تمام شماره هايي كه با شما تماس گرفته اند به همراه زمان اين تماسها از طريق SMS براي شما ارسال مي گردد.
اين سرويس و سرويس پيام گير صوتي نمي توانند همزمان فعال باشند. شما تنها مي توانيد از يكي از دو سرويس ذخيره شماره تماس گيرنده يا پيام گير صوتي در يك زمان استفاده نماييد.
درحال حاضر سرويس ذخيره شماره تماس گيرنده بر روي سيم كارتهاي موجود فعال مي باشد.
چگونه مي توانيد سرويس "ذخيره شماره تماس گيرنده" را مجدداً فعال نماييد؟
اگر شما سرويس پيامگير صوتي را فعال كرده و اكنون مايليد آنرا به سرويس ذخيره شماره تماس گيرنده تغيير دهيد مي توانيد با استفاده از خط ام. تي. ان. ايرانسل خود با 130 تماس گرفته و دستورالعملهاي زير را دنبال كنيد.

-  براي دسترسي به فهرست خدمات ام. تي. ان. ايرانسل شماره 3 را وارد نماييد.
-  براي دسترسي به فهرست خدمات سرويس پيام گير صوتي شماره 1 را وارد نماييد.
- براي فعال نمودن اين سرويس شماره 3 را انتخاب نماييد.

نكته: لطفاً توجه داشته باشيد درصورتيكه تماسها را به "پيام گير صوتي" و يا " ذخيره تماس شماره گيرنده" منتقل نماييد، ديگر امكان انتقال تماس به يك شماره ديگر را نداريد.
چگونه مي توانيد سرويس "ذخيره شماره تماس گيرنده" را غيرفعال نماييد؟
- شما مي توانيد اين سرويس را هر زمان با تماس گرفتن با شماره 130 به ترتيب زير غير فعال نماييد.
- براي دسترسي به فهرست خدمات ام. تي. ان. ايرانسل شماره 3 را وارد نماييد.
- براي دسترسي به فهرست خدمات سرويس پيام گير صوتي شماره 1 را وارد نماييد.
- براي غير فعال نمودن اين سرويس شماره 4 را انتخاب نماييد.
هزينه ها:
اين سرويس براي مشتركان ام تي ان ايرانسل رايگان است ولي تماس گيرندگان بابت استفاده از اين سرويس هزينه پرداخت مي نمايند.

تماسها را مي توان تنها به يك شماره ديگر و يا به "ذخيره شماره تماس گيرنده/ پيام گير صوتي" منتقل نمود. به عبارت ديگر تنها مي توانيد يكي از اين دو حالت را انتخاب كنيد و امكان فعالسازي هردو به صورت همزمان وجود ندارد.

( برگشت )